Gedeeltelijk aflossen eigenwoningschuld voordelig?

In sommige gevallen kan het fiscaal interessant zijn om de (resterende) eigenwoningschuld geheel of gedeeltelijk af te lossen met al aanwezige liquide middelen in box 3. De tarieven in box 1 gaan de komende jaren omlaag. Bovendien zullen er slechts twee tariefschijven zijn. Deze verandering vindt in stappen in een aantal jaar plaats. In diezelfde periode zal de rente nog maar aftrekbaar zijn tegen een tarief van circa 37%. Dat betekent dan dat het belastingvoordeel fors af zal nemen.Voor zover het eigenwoningforfait meer is dan de aftrekbare eigenwoningrente, had je recht op een aftrek die tot 2019 gelijk was aan dit saldo (de zogenoemde Hillenaftrek). Vanaf 2019 wordt ook deze aftrek in dertig jaar verminderd (naar nihil). Ook zal de aftrek in een afzienbare periode slechts tegen het tarief van circa 37% aftrekbaar zijn.

Een andere reden om af te lossen op de eigenwoningschuld kan ook het verlagen van de maandelijkse kosten van die lening zijn. Hierbij reken je er alvast op  dat het toekomstige inkomen lager zal zijn. Naast voordelen heeft het aflossen ook nadelen. Als voorbeeld kan worden genoemd aan de gevolgen van de bijleenregeling wanneer uw cliënt verhuist en de mogelijke toepassing van het nieuwe regime voor eigenwoningschulden dat sinds 2013 van kracht is.

Met Inkomenshulp Kroeze kun je overleggen over eventuele mogelijkheden en beweegredenen.