Gaat u gebruikmaken van de nieuwe kleineondernemersregeling? Dan hoeft u geen btw-aangifte meer te doen, weet wel dat hiervoor 2 voorwaarden gelden:

  1. Uw omzet mag niet hoger zijn dan € 20.000 per kalenderjaar.
  2. Uw bedrijf moet in Nederland gevestigd zijn.

Maar er verandert meer! De huidige kleineondernemersregeling is alleen voor natuurlijke personen of samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen. Vanaf 2020 kunnen ook rechtspersonen zoals stichtingen, verenigingen en bv’s gebruikmaken van de nieuwe kleineondernemersregeling.

Stel, ik kies vanaf 2020 voor de nieuwe regeling – wat zijn de gevolgen?

  • U doet geen btw-aangifte meer.
  • U brengt geen btw meer in rekening bij klanten.
  • U kunt de btw die andere ondernemers bij u in rekening brengen, niet meer aftrekken of terugvragen van de Belastingdienst.
  • U moet uw omzet wél bijhouden in uw administratie.
  • Vanaf het moment dat u deelneemt aan de nieuwe kleineondernemersregeling, geldt de vrijstelling voor ten minste 3 jaar.

Kan ik mij al aanmelden voor de nieuwe kleineondernemersregeling?

Bijna, aanmelden kan vanaf 1 juni 2019. Met een formulier dat rond die tijd op onze site staat. Wilt u vanaf 1 januari 2020 gebruikmaken van de regeling? Zorg dan dat uw aanmelding vóór 20 november 2019 bij ons binnen is. Hebt u nu een ontheffing van administratieve verplichtingen voor de btw? Dan hoeft u zich niet zelf aan te melden. De Belastingdienst meldt u automatisch aan voor  de vrijstelling. U ontvangt hierover van een aparte brief waarin u kunt lezen wat u moet doen als u geen gebruik wilt maken van de vrijstelling.

Aanmelden nieuwe kleineondernemersregeling BTW

Vanaf volgend jaar (2020) wordt de kleineondernemersregeling in de omzetbelasting vernieuwd. Wat betekent dit en kunt u er ook gebruik van maken? Zo ja, wat moet u daarvoor doen en op welke termijn? In de omzetbelasting kennen we momenteel een speciale regeling voor kleinere ondernemers. Deze regeling gaat vanaf volgend jaar plaatsmaken voor een andere regeling Wat speelt er en wat moet u doen? Huidige regeling t/m 2019. De bestaande kleineondernemersregeling (KOR) betekent dat u een korting krijgt op de af te dragen btw, als deze niet meer dan € 1.883 per jaar bedraagt. Dit betreft dus de te betalen btw, na aftrek van de door u betaalde voorbelasting. U hoeft in het geheel geen btw af te dragen als dit bedrag per saldo niet meer bedraagt dan € 1.345 per jaar. Boven dit bedrag krijgt u een korting, die afloopt naar nihil bij € 1.883 aan af te dragen btw.

Nieuwe regeling vanaf 2020

Omzethoogte bepaalt. In de nieuwe regeling is niet langer de af te dragen btw beslissend, maar de hoogte van de btw-belaste omzet. Tot een btw-belaste omzet van € 20.000 per jaar kunt u opteren voor de nieuwe vrijstelling. De omzetgrens geldt ook als het eerste jaar feitelijk korter is, omdat de onderneming is gestart. Dus? Onder de nieuwe regeling brengt u geen btw meer in rekening, kunt u geen btw meer aftrekken en doet u ook geen aangifte meer voor de btw. U moet wel uw omzet bijhouden, anders is het niet te controleren of u wel onder de grens blijft. Wie zich aanmeldt voor de regeling, moet deze minstens drie jaar lang naleven. Let op. Dit kan negatief uitpakken in jaren waarin er fors wordt geïnvesteerd, omdat u de voorbelasting op uw investeringen niet kunt terugkrijgen. De regeling is dan ook niet verplicht.

Overschrijding omzetgrens

Het kan gebeuren dat u in de loop van een jaar een dusdanig hoge omzet genereert, dat u boven de omzetgrens uitkomt. In dat geval voldoet u bij het verrichten van de prestatie waarmee u de grens overschrijdt niet meer aan de fiscale voorwaarden. Dit betekent dat alle leveringen en diensten die u verricht na die overschrijding plus de prestatie waarmee u de grens overschrijdt zelf, niet langer onder de vrijstelling vallen. Vanaf dat moment gaan de normale btw-regels gelden en bent u ook verplicht op de normale wijze btw-aangifte te doen. Op dat moment moet u ook de inspecteur verzoeken om uitgenodigd te worden tot het doen van aangifte. Ook moet u vanaf dan weer volledig voldoen aan uw administratieve verplichtingen.

De regeling geldt voor natuurlijke personen en ook voor rechtspersonen,. Een belangrijk verschil met de huidige regeling is dat de nieuwe regeling ook openstaat voor rechtspersonen, zoals bijv. BV’s stichtingen en verenigingen. Natuurlijke personen zijn de ondernemer in een eenmanszaak, een maat in een maatschap, als vennoot of commanditaire vennoot in ene vennootschap[, niet zijnde een BV of een NV.

Aanmelden tussen 1 juni en 20 nov. 2019

U kunt zich vanaf 1 juni 2019 bij de Belastingdienst aanmelden voor de nieuwe regeling die op 1 januari 2020 ingaat. Uw aanmelding moet uiterlijk 20 november 2019 binnen zijn, als u de regeling per 1 januari 2020 wilt benutten. Aanmelden kan via een formulier wat dan te vinden is op de site van de Belastingdienst. Administratieve ontheffing? Bij ondernemers die al administratieve ontheffing hebben, gaat de Belastingdienst er automatisch van uit dat deze ook gebruik willen maken van de nieuwe kleineondernemersregeling. Zij ontvangen hierover tijdig bericht over wat te doen.

Als uw belaste omzet maximaal € 20.000 bedraagt, kunt u vanaf volgend jaar gebruikmaken van de nieuwe KOR. Uw aanmelding moet dan tussen 1 juni 2019 en 20 november 2019 bij de Belastingdienst binnen zijn. Bent u thans ontheven van uw administratieve verplichtingen, dan is aanmelden niet nodig.